De stichting is door de fiscus gerangschikt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Beleidsplan (cultuurhistorisch centrum De Sûkerei)

Statutaire doelstelling:

Het realiseren en het exploiteren van een openlucht museum, (cultuur historisch centrum) bestaande uit een chicorei drogerij en enkele woudhuisjes die karakteristiek zijn in de gemeente Dantumadiel.
De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van subsidies, donaties, giften en legaten. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Overig:

De heffing van entree gelden van bezoekers is een belangrijke inkomens bron. Reclame door middel van folders en krantenartikelen zijn gericht op bekend maken van het museum en de activiteiten, waarbij vooral het leven, wonen en werken in het jaar 1900 centraal staat. In de vorm van een leer educatie project wordt veel aandacht besteed aan kinderen van de basis school.

In de periode april t.e.m. oktober is het museum open van 13.30 tot 17.00 uur (maandags gesloten).
De ongeveer 30 vrijwilligers ontvangen de bezoekers en verzorgen rondleidingen.
Het bestuur vergadert maandelijks en vaker voor zover noodzakelijk.

Voor de komende tijd zijn de belangrijkste aandacht punten:

Uitbreiding van het museum en activiteiten.
Inpassen collectie Oudheidkamer Dantumadeel
Zorg voor voldoende vrijwilligers.
Zorg voor onderhoud van het museum en het terrein.
Ontwikkelen toekomstvisie.

Damwâld mei 2022


Over de verslaglegging:

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

ANBI-gegevens

Openlucht museum “Stichting De Sûkerei”

Fiscaal nummer : NL 815001885 B01
ANBI nummer: 815001885

Contactgegevens :

Trekwei 8a, 9104 AB Damwâld (Frl.)
Tel. 0511 420936.
www.desukerei.nl
info@desukerei.nl

Bestuurssamenstelling:

T. Raap, voorzitter
W. Postma, penningmeester
vacant, secretaris
O.J. Leegstra, lid (juridische zaken)
J. Annema, lid (contacten vrijwilligers / vertrouwenspersoon)

Doelstelling :

1 a. Het realiseren en het (laten) exploiteren van een openlucht museum, bestaande uit onder meer een aantal gebouwen, die karakteristiek zijn voor de gemeente Dantumadiel, in het bijzonder een cichoreifabriek.
1 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van subsidie, donaties, giften en legaten.

Beloningsbeleid : Statuten artikel 3 punt 5.
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Uitgeoefende activiteiten: Jaarlijks terug kerende activiteiten zijn; Pake & Beppe week, Pasen, Alde Maaie, Dag van de Kleding, Dag van de Natuur, Dollersdei, oudhollandse spelen, Open Monumentendag, Landelijk museumweekend. Daarnaast is er het Egelpad en een educatie project voor scholen.